Мени
Гаранција

Голем дел од производите ,посебно техничките артикли имаа одредена фабричка гаранција.

Домент дооел настојува за секој артикал за кој постои фабричка гаранција истата видливо и исправно ја прикаже со производот.
Приказот на гаранцијата е обично десно од сликата на артикалот кога артиклите се разгледуваа групно во одредена категорија или пак е дадена под сликата на артикалот кога артикалот го прегледуваме во деталниот приказ

Обликот на гаранцијата секогаш е текстуален и рокот може да биде изразен во месеци или години во зависност од артикалот.

За сите купени артикли кои подлежат на гаранција се доставува соодветен исправно пополнет и заверен гарантен лист кој го содржи гарантниот рок превземен од веб страната.

Сите дефектни производи кои се во гарантен рок и ги исполнуваат условите на гаранцијата наведени во гарантниот лист е потребно да се пријават преку нашите контакт информации.Доколку е потребно дефектниот уред треба да се достави до просториите на Домнет дооел.Трошоците за доставување на дефектрниот уред е на сметка на корисникот.Текот на сервисирањето е објаснет на гарантниот лист.Испораката на сервисираниот уред до кориснико е на трошок на Домнет дооел. 

За сите информации околу гаранцијата или сервисирањето на купените уреди може слободно да не контактирате.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , ИспоракиПрашања , Подршка , Квалитет , Рекламација , Враќање , Заштита на лични податоци , Општо.